2010

autorstwa

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KOLIBER ZA ROK 2010

1. informacje ogólne

Fundacja Koliber
Ul. Szczęśliwa 14/15, 53-446 Wrocław
KRS nr 0000361513 data wpisu: 23.07.2010
REGON 021326171
Członkowie Zarządu Fundacji:
Prezes: Karolina Zwierzyńska
Wiceprezes: Magdalena Szopian
Skarbnik: Marta Zagdańska

Cele statutowe fundacji:

 1. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób/rodzin.
 2. Promocja i organizacja działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.
 3. Promocja i wdrażanie zrównoważonego rozwoju.
 4. Ochrona, promocja i poszerzanie praw człowieka i wolności obywatelskich.
 5. Propagowanie wzorców obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej.
 6. Działania na rzecz członków mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup dyskryminowanych, a także na rzecz tradycji i języka regionalnego.
 7. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne i/lub wykluczonych, w tym m.in.: bezrobotnych, ubogich, o mniejszych szansach, niepełnosprawnych, seniorów itd.
 8. Promocja i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i na świecie.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10. Promocja i ochrona zdrowia oraz zdrowego stylu życia.
 11. Wspieranie i umożliwianie rozwoju osobistego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Niesienie pomocy przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
 13. Umożliwienie dostępu do wszelkich dóbr i usług, w tym: kultury, turystyki i edukacji osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie oraz młodzieży.
 14. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz dbanie o ich równe prawa.
 15. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Działalność statutowa

W roku 2010 nie wystąpiły zdarzenia prawne o skutku finansowym.
Rozpoczęto prowadzenie działalności statutowej w zakresie określonym w punkcie 9 statutu – organizowanie i prowadzenie grup wsparcia, innych form pomocy oraz zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych. Zorganizowałyśmy dwie edycje (jesienną i zimową) tzw. “Babskiego Targu”, czyli wymiany ubrań. Impreza ta ma na celu ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego młodym dziewczynom i kobietom oraz posiada walor ekologiczny – promuje rozsądne gospodarowanie posiadanymi ubraniami poprzez ich wymianę zamiast wyrzucania starych i kupowania nowych. Buduje również więzi między uczestniczkami w różnym wieku. Ubrania, których kobiety nie wymieniły zostały przekazane dla ubogich osób z problemami psychicznymi z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia dla osób chorych psychicznie. W obu edycjach Targu wzięło udział około 70 kobiet.

3. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały

Zarząd Fundacji w 2010 roku nie podjął żadnej uchwały.

5. Przychody

Fundacja w roku 2010 nie uzyskała żadnych przychodów.
Spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: 0 zł (słownie: zero złotych)
Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 0 zł (słownie: zero złotych)

6. Koszty

Koszty poniesione przez fundację w 2010 roku na:

 1. realizację celów statutowych: 0 zł (słownie: zero złotych)
 2. administrację (opłata za rejestrację w KRS) 253,30 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote, trzydzieści groszy)
 3. działalność gospodarczą: 0 zł (słownie: zero złotych)
 4. pozostałe koszty: 0 zł (słownie: zero złotych)

7. Zatrudnienie

 1. liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0 osób (słownie 0 osób)
 2. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 0 zł (słownie: zero złotych)
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji: 0 zł (słownie: zero złotych)
 4. wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0 zł (słownie: zero złotych)
 5. fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
 6. fundacja nie posiada żadnych kwot ulokowanych na rachunkach bankowych
 7. fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
 8. fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomościach
 9. fundacja nie nabyła żadnych innych środków trwałych
 10. fundacja nie posiada aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

8. Dane o działalności zleconej

W roku 2010 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

9. Zobowiązania podatkowe

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT8.
W 2010 roku w fundacji nie została przeprowadzona kontrola.