2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KOLIBER ZA ROK 2014

1. informacje ogólne

Fundacja Koliber

Ul. Ruska 46 b, pok 220-221, 50-079 Wrocław

KRS nr 0000361513 data wpisu: 23.07.2010

REGON 021326171

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prezes: Karolina Bobińska,

Wiceprezes: Magdalena Szopian-Wełyczko

Skarbnik: Katarzyna Och – Augustyniak

Cele statutowe fundacji:

1. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i

wyrównywanie szans tych osób/rodzin.

2. Promocja i organizacja działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.

3. Promocja i wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

4. Ochrona, promocja i poszerzanie praw człowieka i wolności obywatelskich.

5. Propagowanie wzorców obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,

podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej.

6. Działania na rzecz członków mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup

dyskryminowanych, a także na rzecz tradycji i języka regionalnego.

7. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna osób narażonych na

wykluczenie społeczne i/lub wykluczonych, w tym m.in.: bezrobotnych, ubogich, o

mniejszych szansach, niepełnosprawnych, seniorów itd.

8. Promocja i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce

i na świecie.

9. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Promocja i ochrona zdrowia oraz zdrowego stylu życia.

11. Wspieranie i umożliwianie rozwoju osobistego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Niesienie pomocy przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy, promocja

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

13. Umożliwienie dostępu do wszelkich dóbr i usług, w tym: kultury, turystyki i edukacji

osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie oraz młodzieży.

14. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz dbanie o ich równe prawa.

15. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.


2. Działalność statutowa

W roku 2014 kontynuowano prowadzenie działalności statutowej w zakresie określonym w punkcie 9 statutu – organizowanie i prowadzenie grup wsparcia, innych form pomocy oraz zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych. Zorganizowano m.in.:

– dwie edycje tzw. „Babskiego Targu”, czyli wymiany ubrań. Impreza ta ma na celu ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego młodym dziewczynom i kobietom oraz posiada walor ekologiczny – promuje rozsądne gospodarowanie posiadanymi ubraniami poprzez ich wymianę zamiast wyrzucania starych i kupowania nowych. Buduje również więzi między uczestniczkami w różnym wieku. Ubrania, których nie wymieniono zostały przekazane dla ubogich osób z problemami psychicznymi z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia „Nie Jesteś Sam”. W dwóch edycjach Targu wzięło udział ponad 70 kobiet.

– Kontynuowano realizację projektu „Na językach” polegającego na organizacji kursów językowych, w roku 2014 był to język rosyjski. Jedna 6-osobowa grupa zawiązała się w październiku 2014 roku i kontynuowała zajęcia do końca roku.

– Przez cały rok w siedzibie Fundacji dyżur pełnił psycholog, do którego można było się umówić na konsultacje oraz logopeda dla dzieci.

– Przez cały rok 2014 kontynuowano współpracę z Sanghą Dogen Zenji, która praktykuje medytację zen, regularne spotkania medytacyjne odbywały się 3 razy w tygodniu.

– W 2014 roku rozpoczęliśmy współpracę z coachem kreatywności – Beatą Suchecką, czego efektem było zorganizowanie cyklu zajęć „Akademia kreatywności”. Odbyły się dwie edycje warsztatu „Kreatywny storytelling” i dwie edycja warsztatu „Creative writing” (jak dobrze pisać na co dzień? oraz odlotowe myśli prysznicowe). Udział w zajęciach wzięło około 30 osób – mieszkańców Wrocławia.

– We wrześniu 2014 roku Fundacja, we współpracy z firmą SEKA przeprowadziła warsztaty z oszczędzania dla dzieci w wieku 10 lat. Zajęcia prowadzone były na zaproszenie Gminy Miękinia.

Działania te realizują cel określony w statucie jako: Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

W 2014 roku Fundacja uzyskała status OPP.

3. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały
Zarząd Fundacji w 2014 roku podjął 2 uchwały. Rada Fundacja podjęła 2 uchwały.

5. Przychody

Fundacja w roku 2014 uzyskała przychody: 8.655,0,00 zł.(słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i 0/100)

Spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: 7.525,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i 00/100)


Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 1.130 zł (słownie: tysiąc sto trzydzieści złotych i 00/100).

6. Koszty

Koszty poniesione przez fundację w 2014 roku na:

 1. realizację celów statutowych: 7.952,92 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 92/100).
 2. administrację (koszty administracyjne): 0 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 95/100)
 3. działalność gospodarczą: 0 zł (słownie: zero złotych)
 4. pozostałe koszty: 0 zł (słownie: 0 złotych)

7. Zatrudnienie

 1. liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0 osób (słownie zero osób), podziała na stanowiska: brak.
 2. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 0 zł (słownie: zero złotych), podział na wynagrodzenie, premię, nagrody i inne : brak
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji: 0 zł (słownie: zero złotych) 0 zł (słownie: zero złotych)
 4. wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
 5. fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
 6. fundacja nie posiada żadnych kwot ulokowanych na rachunkach bankowych
 7. fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
 8. fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomościach
 9. fundacja nie nabyła żadnych innych środków trwałych
 10. fundacja nie posiada aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

8. Dane o działalności zleconej

W roku 2014 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

9. Zobowiązania podatkowe

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT8.
W 2014 roku w fundacji nie została przeprowadzona kontrola.