2011

autorstwa

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KOLIBER ZA ROK 2011

1. informacje ogólne

Fundacja Koliber

Ul. Ruska 46 b, pok 220-221, 50-079 Wrocław

KRS nr 0000361513 data wpisu: 23.07.2010

REGON 021326171

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prezes: Karolina Zwierzyńska,

Wiceprezes: Magdalena Szopian

Skarbnik: Katarzyna Och – Augustyniak

Cele statutowe fundacji:

1. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i

wyrównywanie szans tych osób/rodzin.

2. Promocja i organizacja działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.

3. Promocja i wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

4. Ochrona, promocja i poszerzanie praw człowieka i wolności obywatelskich.

5. Propagowanie wzorców obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,

podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej.

6. Działania na rzecz członków mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup

dyskryminowanych, a także na rzecz tradycji i języka regionalnego.

7. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna osób narażonych na

wykluczenie społeczne i/lub wykluczonych, w tym m.in.: bezrobotnych, ubogich, o

mniejszych szansach, niepełnosprawnych, seniorów itd.

8. Promocja i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce

i na świecie.

9. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Promocja i ochrona zdrowia oraz zdrowego stylu życia.

11. Wspieranie i umożliwianie rozwoju osobistego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Niesienie pomocy przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy, promocja

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

13. Umożliwienie dostępu do wszelkich dóbr i usług, w tym: kultury, turystyki i edukacji

osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie oraz młodzieży.

14. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz dbanie o ich równe prawa.

15. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Działalność statutowa

W roku 2011 kontynuowano prowadzenie działalności statutowej w zakresie określonym w punkcie 9 statutu – organizowanie i prowadzenie grup wsparcia, innych form pomocy oraz zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych. Zorganizowano trzy edycje tzw. „Babskiego Targu”, czyli wymiany ubrań. Impreza ta ma na celu ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego młodym dziewczynom i kobietom oraz posiada walor ekologiczny – promuje rozsądne gospodarowanie posiadanymi ubraniami poprzez ich wymianę zamiast wyrzucania starych i kupowania nowych. Buduje również więzi między uczestniczkami w różnym wieku. Ubrania, których nie wymieniono zostały przekazane dla ubogich osób z problemami psychicznymi z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia „Nie Jesteś Sam”. W trzech edycjach Targu wzięło udział ponad 150 kobiet.

W maju 2011 roku fundacja, na drodze otwartego konkursu ofert, została wybrana partnerem programu społecznego „Akademia Rodzinnych Finansów”. W ramach programu przeprowadziłyśmy cykl 5 szkoleń z zarządzania domowym budżetem dla 158 mieszkańców Dolnego Śląska (Wałbrzych, Wrocław, Świdnica, Stoszowice). Odbiór szkoleń wśród uczestników był niezwykle pozytywny. szkolenia prowadził trener na stałe współpracujący z naszą fundacją – pani Katarzyna Och – Augustyniak. Uczestnicy podczas 3- godzinnego spotkania dowiedzieli się jak planować domowy budżet, jak skutecznie oszczędzać oraz jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Każdy uczestnik otrzymał komplet materiałów: skarbonkę, podręcznik, kalkulator oraz arkusz do sporządzania planu finansowego.

Realizacja tego projektu pozwoliła nam również wzmocnić swój potencjał organizacyjny poprzez zakup sprzętu komputerowego i drukarki, a także uruchomienie strony internetowej www.fundacjakoliber.pl. Projekt ten poszerzył też naszą sieć kontaktów na terenie województwa.

Na początku 2011 roku podpisany został list partnerski z sołectwem Stoszowice w celu wspólnej realizacji zadań na rzecz mieszkańców tej wsi. Efektem było złożenie trzech wspólnych projektów, z czego jeden został tam już zrealizowany.

W sierpniu 2011 roku podpisałyśmy porozumienie partnerskie ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych ziemi ząbkowickiej „Integracja”, którego przedmiotem był projekt „Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel” złożony do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w tramach Programu Szwajcarskiego.

Na początku grudnia 2011 wygrałyśmy przetarg na najem lokalu przy ul. Ruskiej 46 b we Wrocławiu.

3. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały

Zarząd Fundacji w 2011 roku podjął 2 uchwały.

5. Przychody

Fundacja w roku 2011 uzyskała przychody: 8 912,69 zł.(słownie:osiem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 69/100)

Spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: 610,00 zł.
Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 8 302,69 zł. zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy)

6. Koszty

Koszty poniesione przez fundację w 2011 roku na:

 1. realizację celów statutowych: 8227,72 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 72/100).
 2. administrację (koszty administracyjne): 50,75 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 75/100)
 3. działalność gospodarczą: 0 zł (słownie: zero złotych)
 4. pozostałe koszty: 429,29 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 29/100)

7. Zatrudnienie

 1. liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0 osób (słownie 0 osób)
 2. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 0 zł (słownie: zero złotych)
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji: 1 876,32 zł (słownie: tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych 32/100).
 4. wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 1 700 ,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych)
 5. fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
 6. fundacja nie posiada żadnych kwot ulokowanych na rachunkach bankowych
 7. fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
 8. fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomościach
 9. fundacja nie nabyła żadnych innych środków trwałych
 10. fundacja nie posiada aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

8. Dane o działalności zleconej

W roku 2011 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

9. Zobowiązania podatkowe

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT8.
W 2011 roku w fundacji nie została przeprowadzona kontrola.