Misja i cele


Rozwiń skrzydła!
To hasło przewodnie, które przyświeca naszym działaniom i dobrze odzwierciedla cele, jakie stoją przed Fundacją Koliber. Najważniejsze z nich to:

  • wspieranie rozwoju osobistego i edukacji Polaków,
  • aktywizacja społeczna, zawodowa i integracja osób zagrożonych wykluczeniem,
  • organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej,
  • wyrównywanie szans osób i grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób niepełnosprawnych.

Cele te staramy się realizować przez prowadzenie autorskich projektów oraz włączając się w działania innych podmiotów czy instytucji. Dla osiągania celów społecznie użytecznych wchodzimy w partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami sektora prywatnego i publicznego.

Naszą działalność wspierają finansowo firmy prywatne, zaś swoją pracą i wiedzą – grono kompetentnych i zaangażowanych wolontariuszy.

Celem dla Fundacji Koliber na najbliższe lata jest, poprzez prowadzenie działań zgodnych z jej misją, stworzyć markę rozpoznawalną przez jej profesjonalizm, zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i ciekawe inicjatywy własne.

Fundacja Koliber jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)