2012

autorstwa

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KOLIBER ZA ROK 2012

1. informacje ogólne

Fundacja Koliber

Ul. Ruska 46 b, pok 220-221, 50-079 Wrocław

KRS nr 0000361513 data wpisu: 23.07.2010

REGON 021326171

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prezes: Karolina Zwierzyńska,

Wiceprezes: Magdalena Szopian

Skarbnik: Katarzyna Och – Augustyniak

Cele statutowe fundacji:

1. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i

wyrównywanie szans tych osób/rodzin.

2. Promocja i organizacja działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.

3. Promocja i wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

4. Ochrona, promocja i poszerzanie praw człowieka i wolności obywatelskich.

5. Propagowanie wzorców obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,

podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej.

6. Działania na rzecz członków mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup

dyskryminowanych, a także na rzecz tradycji i języka regionalnego.

7. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna osób narażonych na

wykluczenie społeczne i/lub wykluczonych, w tym m.in.: bezrobotnych, ubogich, o

mniejszych szansach, niepełnosprawnych, seniorów itd.

8. Promocja i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce

i na świecie.

9. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Promocja i ochrona zdrowia oraz zdrowego stylu życia.

11. Wspieranie i umożliwianie rozwoju osobistego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Niesienie pomocy przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy, promocja

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

13. Umożliwienie dostępu do wszelkich dóbr i usług, w tym: kultury, turystyki i edukacji

osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie oraz młodzieży.

14. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz dbanie o ich równe prawa.

15. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Działalność statutowa

W roku 2012 kontynuowano prowadzenie działalności statutowej w zakresie określonym w punkcie 9 statutu – organizowanie i prowadzenie grup wsparcia, innych form pomocy oraz zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych. Zorganizowano trzy edycje tzw. „Babskiego Targu”, czyli wymiany ubrań. Impreza ta ma na celu ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego młodym dziewczynom i kobietom oraz posiada walor ekologiczny – promuje rozsądne gospodarowanie posiadanymi ubraniami poprzez ich wymianę zamiast wyrzucania starych i kupowania nowych. Buduje również więzi między uczestniczkami w różnym wieku. Ubrania, których nie wymieniono zostały przekazane dla ubogich osób z problemami psychicznymi z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia „Nie Jesteś Sam”. W trzech edycjach Targu wzięło udział ponad 150 kobiet.

W roku 2012 rozszerzyłyśmy swój pomysł i powołałyśmy do życia „Mami Targ”, czyli analogiczną wymianę ciuchów i akcesorium, ale dziecięcych. W dwóch edycjach targu wzięło udział około 80 osób.

W maju 2012 roku fundacja, na drodze otwartego konkursu ofert, została wybrana (po raz drugi z rzędu) partnerem programu społecznego „Akademia Rodzinnych Finansów”. W ramach programu przeprowadziłyśmy cykl 5 szkoleń z zarządzania domowym budżetem dla 153 mieszkańców Dolnego Śląska (Krośnice, Wrocław, Głogów). Odbiór szkoleń wśród uczestników był niezwykle pozytywny. Uczestnicy podczas 3- godzinnego spotkania dowiedzieli się jak planować domowy budżet, jak skutecznie oszczędzać oraz jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Każdy uczestnik otrzymał komplet materiałów: skarbonkę, podręcznik, kalkulator oraz arkusz do sporządzania planu finansowego.

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Na językach” polegającego na organizacji kursów językowych, w roku 2012 były to języki: ukraiński, japoński i francuski.

Dzięki wparciu finansowemu z projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, udało się nam zrealizować projekt „Małe inspiracje”. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowałyśmy konkurs artystyczny dla osób z problemami psychicznymi zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska. Okres realizacji V – IX 2012.

Wzięło w nim udział 78 dorosłych osób z problemami psychicznymi.

Prace były przyjmowane w 3 dziedzinach:

plastyka – 56 uczestników i 62 prace

literatura – 10 uczestników i 34 prace

fotografia – 12 uczestników i 22 prace

Przyznano 9 nagród głównych oraz 3 wyróżnienia. Finałem konkursu była oficjalna gala ogłoszenia wyników i wręczania nagród połączona z wernisażem prac, która odbyła się 27.09.2012 roku w Klubogalerii Falanster we Wrocławiu. Wystawę można było oglądać do 11.11.2012 r.

Projekt „Niezła sztuka” – cykl warsztatów aktorskich dla mieszkańców wsi Stoszowice zwieńczony wystawieniem Jasełek dla mieszkańców wsi. Zrealizowany dzięki dotacji z projektu „Cyber-ręka lidera rusza w teren”. Udział wzięło około 50 Stoszowiczan.

W roku 2012 fundacja powołała dwa oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej oraz z mieniła adres.

3. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały

Zarząd Fundacji w 2012 roku podjął 2 uchwały.

5. Przychody

Fundacja w roku 2012 uzyskała przychody: 31 117,21 zł.(słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto siedemnaście złotych i 21/100)

Spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: 6 078,97zł (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i 97/100)

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 25 038,24 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści osiem złotych i 24/100).

6. Koszty

Koszty poniesione przez fundację w 2012 roku na:

 1. realizację celów statutowych: 28 003,64zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzy złote 64/100).
 2. administrację (koszty administracyjne): 1 478,80 zł (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 80/100)
 3. działalność gospodarczą: 0 zł (słownie: zero złotych)
 4. pozostałe koszty: 0 zł (słownie: zero złotych)

7. Zatrudnienie

 1. liczba osób zatrudnionych w fundacji: 7 osób (słownie siedem osób)
 2. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 12 529,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych)
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji: 0 zł (słownie: zero złotych) 0 zł (słownie: zero złotych)
 4. wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 3 529 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych)
 5. fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
 6. fundacja nie posiada żadnych kwot ulokowanych na rachunkach bankowych
 7. fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
 8. fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomościach
 9. fundacja nie nabyła żadnych innych środków trwałych
 10. fundacja nie posiada aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

8. Dane o działalności zleconej

W roku 2012 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

9. Zobowiązania podatkowe

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT8.
W 2012 roku w fundacji nie została przeprowadzona kontrola.