2015

autorstwa

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KOLIBER ZA ROK 2014

1. informacje ogólne

Fundacja Koliber

Ul. Ruska 46 b, pok 220-221, 50-079 Wrocław

KRS nr 0000361513 data wpisu: 23.07.2010

REGON 021326171

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prezes: Karolina Bobińska,

Wiceprezes: Magdalena Szopian-Wełyczko

Skarbnik: Katarzyna Och – Augustyniak

 

Cele statutowe fundacji:

1. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób/rodzin.

2. Promocja i organizacja działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.

3. Promocja i wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

4. Ochrona, promocja i poszerzanie praw człowieka i wolności obywatelskich.

5. Propagowanie wzorców obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej.

6. Działania na rzecz członków mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup dyskryminowanych, a także na rzecz tradycji i języka regionalnego.

7. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne i/lub wykluczonych, w tym m.in.: bezrobotnych, ubogich, o mniejszych szansach, niepełnosprawnych, seniorów itd.

8. Promocja i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i na świecie.

9. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Promocja i ochrona zdrowia oraz zdrowego stylu życia.

11. Wspieranie i umożliwianie rozwoju osobistego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Niesienie pomocy przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

13. Umożliwienie dostępu do wszelkich dóbr i usług, w tym: kultury, turystyki i edukacji osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie oraz młodzieży.

14. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz dbanie o ich równe prawa.

15. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.


2. Działalność statutowa

– Kontynuowano realizację projektu „Na językach” polegającego na organizacji kursów językowych, w roku 2015 był to język rosyjski. Uruchomiliśmy dwie 6-osobowe grupy na poziomie podstawowym. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5h, nauka była kontynuowana do końca roku.

– Przez cały rok w siedzibie Fundacji dyżur pełnił psycholog, do którego można było się umówić na konsultacje i terapię indywidualną.

– w 2015 roku odbyły się 2 edycje podstawowego kursu kroju i szycia dla początkujących. Każda edycja przeznaczona była dla 4-osobowej grupy, spotkania odbywały się w weekendy, każde trwało 4h. Łącznie zrealizowano 40 h zajęć na temat: rodzajów tkanin, nauka rozpoznawania włókien, rodzaje sylwetek i dostosowanie do nich krojów ubrań, kalkowanie wykrojów, zapoznanie się z tabelą wymiarów, auka obsługi maszyny krawieckiej, nauka zakładania nici na maszynę, nauka różnych ściegów oraz sposoby ich wykorzystywania, omówienie rodzajów nici, na koniec praktyka: szycie spódnicy, w tym: nauka wykonywania przymiarek, wszywania zamka zwykłego i paska, maszynowego podwijania spódnicy, robienia zaszewek, rozprasowywania szwów lub zaprasowywania, robienia dziurek, przyszywania guzików. Zajęcia były prowadzone przez profesjonalną krawcową – panią Magdalenę Kortas. Udział wzięło 8 osób.

– W 2015 roku kontynuowaliśmy współpracę z coachem kreatywności – Beatą Suchecką, czego efektem była organizacja cyklu warsztatów z kreatywnego pisania pn „Wyrażalnia”. Oto jego program:

Lekcja 1: Przepis na popis – jaki masz styl?

Lekcja 2: I love FLOW, czyli zderzenie z natchnieniem

Lekcja 3: Tajna Baza inspiracji – dowiedz się, skąd czerpać pomysły!

Lekcja 4: Pisanie czy pomyłka? Poznaj odbiorcę Twoich tekstów

Lekcja 5: Opowieści dziwnej treści, czyli piszemy powieści

Lekcja 6: Gawędziarskie pisanie – tworzymy opowiadanie

Lekcja 7: Ale afera! Ożywiamy bohatera!

Lekcja 8: Brak słów – jak pokonywać twórcze blokady?

Udział w zajęciach wzięło około 30 osób – mieszkańców Wrocławia.

– jesienią 2015 roku prowadziliśmy wraz z Beata Suchecką Aktywny Kurs Kreatywnego Pisania. Był to cykl 8 cotygodniowych spotkań, w trakcie których uczestnicy – młodzi adepci sztuki pisarskiej mieli okazję stworzyć i zaprezentować autorskie teksty, dowiedzieć się, jak łapać FLOW, poznać techniki kreatywne, umożliwiające pokonywanie ograniczeń, zdobyć informacje o zasadach konstrukcji tekstów literackich, przetestować różne formy pisarskiej ekspresji. Udział wzięło 6 osób.

– w czerwcu 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanym bioenergoterapeutą i trenerem reiki. Można było skorzystać z jego wiedzy i umiejętności leczenia naturalnymi metodami, np. reiki i reiki kundalini.

W 2015 roku Fundacja pierwszy raz uzyskała wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego i mogła je wydatkować na działania pożytku publicznego. Dzięki tym środkom udało się nam zrealizować:

– Warsztaty z praw człowieka dla dzieci ze świetlicy “Miś” we Wrocławiu (9 osób). Cel warsztatów: Przekazanie podstawowych wiadomości na temat praw człowieka – praw dziecka, ich treści oraz możliwości działania na ich podstawie i w ich obronie, prawa dziecka na co dzień: w szkole, w domu, na podwórku . Uświadomienie uczestnikom wagi ich aktywności w tej sferze. Warsztaty były prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem zabaw, wspólnego rysowania, odgrywania scenek i głośnego czytania.

– Warsztaty z decoupage 2 spotkania – Wrocław (łącznie 15 osób). W okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy 2 warsztaty z techniki zdobienia przedmiotów za pomocą kolorowych chusteczek, farb i kleju. W jednym spotkaniu wzięły udział dorosłe osoby niepełnosprawne z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia. Drugie spotkanie było otwarte dla wszystkich chętnych. Uczestnicy poznali podstawowe zasady metody decoupage oraz samodzielnie ozdobili przedmiot motywami związanymi z Bożym Narodzeniem: bombkę, bransoletkę lub pojemnik na drobiazgi.

– Warsztaty Job hunting – skuteczne metody poszukiwania pracy / LO Krośnice I Krzywy Komin (łącznie 30 osób). Warsztaty kierowane były do wszystkich zainteresowanych znalezieniem pracy, dla absolwentów, osób nie mających doświadczenia i nie znających metod poszukiwania pracy.

Podczas każdego z 4-godzinnych warsztatów uczestnicy znaleźli odpowiedź m.in. na takie pytania: Jak powinno wyglądać odpowiednie CV? Jak zacząć poszukiwanie pracy? Jak zrobić najlepsze wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej? Gdzie szukać pracy?

Zajęcia poprowadziła Joanna Kozyra – socjolog, doświadczony rekruter, headhunter, konsultant kariery, specjalista ds. rekrutacji i sprzedaży na rynku polskim (w tym dolnośląskim) i zagranicznym.

Działania te realizują cel określony w statucie jako: Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały

Zarząd Fundacji w 2015 roku podjął 2 uchwały. Rada Fundacja podjęła 2 uchwały.

5. Przychody

Fundacja w roku 2015 uzyskała przychody: 18 739,62 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 62/100)

5.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem: 18 739,62

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 7 445,54

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 11 294,08

c) Przychody z działalności gospodarczej: 0

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe): 0

5.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem: 0

5.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem: 6 196,94

6. Koszty poniesione przez fundację w 2015 roku:

6.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat): 18 649,46

6.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 933,16

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: 9 866,81

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 0

d) Koszty administracyjne: 7 474,55

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe): 374,94

6.3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym: 90,16

6.4 Przychody z 1% podatku: 1 248,60

6.5. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem: 933,16

6.6. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania:

1.Warsztaty z praw człowieka dla dzieci ze świetlicy “Miś” we Wrocławiu (9 osób), koszty: 25,00 zł
2.Warsztaty z decoupage 2 spotkania – Wrocław (łącznie 15 osób), koszty: 409,54 zł
3.Warsztaty Job hunting – skuteczne metody poszukiwania pracy / LO Krośnice I Krzywy Komin (łącznie 30 osób), koszty: 498,62 zł

7. Zatrudnienie

  1. liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie umowy o pracę: 0 osób (słownie zero osób), na podstawie umowy zlecenia: 3 (słownie 3 osoby), podziała na stanowiska: brak.
  2. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 0 zł (słownie: zero złotych), podział na wynagrodzenie, premię, nagrody i inne : brak
  3. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji: 0 zł (słownie: zero złotych) 0 zł (słownie: zero złotych)
  4. wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 5 394,53 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 53/100)
  5. fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
  6. fundacja nie posiada żadnych kwot ulokowanych na rachunkach bankowych
  7. fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
  8. fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomościach
  9. fundacja nie nabyła żadnych innych środków trwałych
  10. fundacja nie posiada aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

8. Dane o działalności zleconej

W roku 2015 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

9. Zobowiązania podatkowe

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT8.
W 2015 roku w fundacji nie została przeprowadzona kontrola.