Statut

Statut Fundacji Koliber

1. Fundacja Koliber, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Karolinę Zwierzyńską zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Nowaka w siedzibie Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy Ruskiej 2  w dniu 11 czerwca 2010 roku.
 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacji została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§ 2. [Postanowienia ogólne]
 1. Fundacja jest apolityczna, neutralna światopoglądowo i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 2. Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 5. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 7. Nadzór na Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.
 8. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 9. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
§ 3. [Oddziały terenowe]
 1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
 2. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd.
 3. Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji ww. jednostek reguluje uchwała Zarządu.
§ 4. [Cele Fundacji]
 1. Promocja i organizacja działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.
 2. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób/rodzin.
 3. Promocja i wdrażanie zrównoważonego rozwoju.
 4. Ochrona, promocja i poszerzanie praw człowieka i wolności obywatelskich.
 5. Propagowanie wzorców obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej.
 6. Działania na rzecz członków mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup dyskryminowanych, a także na rzecz tradycji i języka regionalnego.
 7. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne i/lub wykluczonych, w tym m.in.: bezrobotnych,  ubogich, o mniejszych szansach, niepełnosprawnych, seniorów itd.
 8. Promocja i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i na świecie.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10.  Promocja i ochrona zdrowia oraz zdrowego stylu życia.
 11.  Wspieranie i umożliwianie rozwoju osobistego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 12.  Niesienie pomocy przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
 13.  Umożliwienie dostępu do wszelkich dóbr i usług, w tym: kultury, turystyki i edukacji osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie oraz młodzieży.
 14. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz dbanie o ich równe prawa.
 15.  Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 5. [Fundacja realizuje swoje cele poprzez]
 1. Działalność edukacyjną, wydawniczą, informacyjną, popularyzatorską, szkoleniową i poradniczą.
 2. Organizację imprez oraz innych działań kulturalnych, turystycznych, sportowych, integracyjnych, edukacyjnych, promocyjnych oraz wymian międzynarodowych.
 3. Organizację i prowadzenie punktów edukacyjno-informacyjnych i/lub integracyjnych.
 4. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, spotkań itp.
 5. Świadczenie różnego typu usług, m.in.: doradczych, opiekuńczych, edukacyjnych itd.
 6. Prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
 7. Prowadzenie specjalistycznej działalności wydawniczej na różnych nośnikach.
 8. Wspieranie materialne i niematerialne osób niepełnosprawnych, wykluczonych, marginalizowanych, biednych, potrzebujących pomocy, poszkodowanych.
 9. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia, innych form pomocy oraz zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych.
 10. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonej tematyce działania.
 11. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, poszukiwanie sponsorów.
 12. Współpracę z jednostkami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i grupami inicjatywnymi.
 13. Wspieranie działalności innych osób i instytucji o działalności zbieżnej z celami Fundacji,
 14. Prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego określa uchwała zarządu.
§ 6. [Majątek Fundacji]
 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości jeden tysiąc złotych.
 2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 7. [Dochody Fundacji]
 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1)  Funduszu Założycielskiego, 2)  grantów, nawiązek, dotacji i subwencji, 3)  darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych, 4)  dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, 5)  dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych 6)  dochodów z operacji finansowych, odsetek i depozytów bankowych, 7)  dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, 8)  dochodów z odpłatnej działalności statutowej.
 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec rodzaj działalności Fundacji, na który środki te będą przeznaczone. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku i zwrócić darczyńcy przekazane przez niego środki.
 2. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy lub pokrycie kosztów jej działalności.
 3. Cały dochód Fundacji jest przeznaczany na działalność statutową.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 8. [Zarząd Fundacji]
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z  trzech członków powoływanych na 5 letnią kadencję.
 3. Ze swojego grona członkowie Zarządu wybierają Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
 4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji ustalany jest przez Fundatorkę.
 5. W razie rezygnacji, śmierci lub usunięcia członka Zarządu, kolejna osoba na wolne stanowisko powoływana jest na drodze uchwały pozostałych członków Zarządu.
 6. Po zakończeniu kadencji skład nowego Zarządu jest powoływany na drodze uchwały ustępującego Zarządu.
 7. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 2)  uchwalanie regulaminów, 3)  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 4)  ustalanie warunków zatrudnienia pracowników Fundacji, 5)  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 6)  przyjmowanie darowizn, grantów, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 7)  występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji, 8)  powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych, 9)  dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, jej oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych.
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym głosy nieobecnych członków Zarządu traktowane są jako wstrzymujące się.
 2. W sprawach spornych głos Prezesa liczy się podwójnie.
 3. Dla zachowania ważności decyzji Zarządu wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o posiedzeniu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli w spotkaniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu zachowanie terminu nie jest wymagane.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu może zwoływać zgodnie z bieżącymi potrzebami Fundacji każdy z członków Zarządu.
 5. Każdy z członków Zarządu może zapraszać do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu inne osoby z głosem doradczym.
 6. Pozbawienie członkostwa w Zarządzie może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu, przy czym zapis ten nie dotyczy Prezesa.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje automatycznie w przypadku nieuczestniczenia przez członka Zarządu w posiedzeniach Zarządu przez okres przekraczający 6 miesięcy, chyba że Zarząd wyraził w drodze uchwały zgodę na dłuższą nieobecność.
 9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 10.  Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 9. [Reprezentacja]
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i +3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach niedotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu.
 3. Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji członkowi Zarządu lub pracownikowi Fundacji.
§ 10. Rada Fundacji
 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zarząd Fundacji. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
 6. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 8. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 11. Zadania Rady Fundacji Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
§ 12. [Zmiana Statutu]
 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uchwała o zmianie Statutu musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
§ 13. [Połączenie z inną fundacją]
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
§ 14. [Likwidacja Fundacji]
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w kraju lub zagranicą innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.