Zarząd

2016

autorstwa

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KOLIBER ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KOLIBER ZA ROK 2016

1. informacje ogólne

Fundacja Koliber

Ul. Ruska 46 b, pok 220-221, 50-079 Wrocław

KRS nr 0000361513 data wpisu: 23.07.2010

REGON 021326171

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prezes: Karolina Bobińska,

Wiceprezes: Magdalena Szopian-Wełyczko

Skarbnik: Katarzyna Och – Augustyniak

Cele statutowe fundacji:

1. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób/rodzin.

2. Promocja i organizacja działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.

3. Promocja i wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

4. Ochrona, promocja i poszerzanie praw człowieka i wolności obywatelskich.

5. Propagowanie wzorców obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej.

6. Działania na rzecz członków mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup dyskryminowanych, a także na rzecz tradycji i języka regionalnego.

7. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne i/lub wykluczonych, w tym m.in.: bezrobotnych, ubogich, o mniejszych szansach, niepełnosprawnych, seniorów itd.

8. Promocja i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i na świecie.

9. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Promocja i ochrona zdrowia oraz zdrowego stylu życia.

11. Wspieranie i umożliwianie rozwoju osobistego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Niesienie pomocy przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

13. Umożliwienie dostępu do wszelkich dóbr i usług, w tym: kultury, turystyki i edukacji osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie oraz młodzieży.

14. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz dbanie o ich równe prawa.

15. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.


2. Działalność statutowa

– Kontynuowano realizację projektu „Na językach” polegającego na organizacji kursów językowych, w roku 2016 był to język rosyjski. Uruchomiliśmy dwie 6-osobowe grupy na poziomie podstawowym i sredniozaawansowanym. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5h, nauka była kontynuowana do końca roku.

– Przez cały rok w siedzibie Fundacji dyżur pełnił psycholog, do którego można było się umówić na konsultacje i terapię indywidualną.

– W 2016 roku kontynuowaliśmy współpracę z coachem kreatywności – Beatą Suchecką, czego efektem była organizacja warsztatu MYŚL JAK COPYWRITER, CZYLI POMYSŁY OD ZAPLECZA

W trakcie spotkania przedstawiono pracę osoby zawodowo zajmującej się tworzeniem tekstów reklamowych oraz wymyślającej pomysły na kampanie reklamowe.

Program:

 • skąd biorą się pomysły
 • jakie cechy są przydatne w pracy kreatywnej
 • dlaczego nie każdy może być copywriterem

Data: 03.09.2016, godzina 12:00

Miejsce: CRZ Krzywy Komin

Udział w zajęciach wzięło około 30 osób – mieszkańców Wrocławia. 

– w całym roku 2016 współpracę z certyfikowanym bioenergoterapeutą i trenerem reiki. Można było skorzystać z jego wiedzy i umiejętności leczenia naturalnymi metodami, np. reiki i reiki kundalini. 

– w 2016 roku Fundacja objęła patronat honorowy nad sąsiedzką inicjatywą „Mobilna Restauracja na Osiedlu Ogrodów”. W okresie maj – październik 2016 zorganizowano 8 spotkań dla mieszkańców osiedla. Wspólnie sprzątaliśmy, gotowaliśmy, jedliśmy i poznawaliśmy się wzajemnie. Spotkania miały odrębne tematy przewodnie, wokół których organizowaliśmy animacje dla dzieci i dorosłych, menu, zaproszonych gości i partnerów. Pomysł został bardzo pozytywnie przyjęty przez lokalną społeczność. Udział wzięło ponad 200 osób. Zarząd fundacji pracował przy organizacji wolontarystycznie, pomagaliśmy w reklamie i użyczyliśmy nieodpłatnie sprzęt nagłaśniający. Udało się nam zaangażować do współpracy:

 • Radę Osiedla, która włączyła się bardzo aktywnie. Przyznała nam niewielki dofinansowanie na druk ulotek i plakatów reklamowych i zakup materiałów do animacji. Pomagali nam w kontakcie z innymi podmiotami, które nie zawsze traktowały grupę nieformalną jako partnera do rozmów – np. Wrocławskie Mieszkania.
 • Chór osiedlowy z Sępolna, który uświetnił swoim występem finałowe spotkanie
 • Firmę ALBA, która w poniedziałki po każdym spotkaniu odbierała śmieci ze wskazanych przez nas miejsc i dostarczała nam worki na odpady zielone.
 • Lokalną pizzerię, która piekła nam za darmo bagietki na 2 spotkania
 • firmę Oskara Zięty (Zieta.pl), znanego polskiego projektanta mebli, który nieodpłatnie użyczył nam swoje meble z serii Komplet na wszystkie 5 spotkań
 • Przedszkole nr 2, które reklamowało naszą akcję wśród rodziców poprzez newsletter i plakaty w siedzibie
 • Weterynarza z Sępolna – pana Pawła Jonkisza, który wziął udział w spotkaniu poświęconym zwierzakom, prowadził porady i odpowiadał na wszystkie pytania uczestników
 • Firmę Turnedog Patryk Stolarz, który przygotował nam projekt plakatu i ulotki w ramach wolontariatu
 • Firmę „Układanka”, która na finale prowadziła animacje dla dzieci z zakresu integracji sensorycznej i arteterapii. 
 • Centrum Kultury Światowid, które na każde spotkanie wypożyczało nam za darmo plenerowy namiot i reklamowało naszą imprezę na różne sposoby. 

Plan każdego spotkania:

 • 12:30 – 14:00 Wspólne sąsiedzkie sprzątanie (element ten wprowadziliśmy, by zaktywizować mieszkańców do wspólnego działania, by Mobilna nie była kolejnym piknikiem, gdzie uczestnicy przychodzą na gotowe. Dzień przed imprezą osoba odpowiedzialna sprzątała teren z dużych śmieci, kosiła trawę, a w dzień imprezy nadzorowała i pomagała w sprzątaniu z mieszkańcami – pakowaniu odpadów zielonych do worków, wywózce itd.). 
 • 15:00 – 18:00 Piknik: animacje, mobilna restauracja, spotkanie mieszkańców
 • 18:00 – 19:00 Sprzątanie po imprezie.

W 2016 roku Fundacja kolejny  raz uzyskała wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego. Środki nie zostały wydatkowane i zasiliły budżet fundacji na rok 2017. 

3. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały

Zarząd Fundacji w 2016 roku podjął 2 uchwały. 

5. Przychody

Fundacja w roku 2016 uzyskała przychody:  11.726,76 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i 76/100)

5.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem: 11.726,76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 0

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 5.630,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej: 0

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe): 0

5.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem: 0

5.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem: 6.006,60, w tym darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego wpłacone przez US: 976,60 zł.

6. Koszty poniesione przez fundację w 2016 roku:

6.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat): 13.065,35 zł

6.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: ??? 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: ??? 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 0

d) Koszty administracyjne:  ??? 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe): ????? 

6.3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym:
-1.338,59 zł

6.4 Przychody z 1% podatku: 976,60 zł.

6.5. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem:  ????

6.6. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania:

?????????????????????????????????

7. Zatrudnienie

 1. liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie umowy o pracę: 0 osób (słownie zero osób), na podstawie umowy zlecenia: ?? (słownie ?? osoby), podziała na stanowiska: brak.
 2. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: ?? zł (słownie: zero złotych), podział na wynagrodzenie, premię, nagrody i inne : brak
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji: 0 zł (słownie: zero złotych) 0 zł (słownie: zero złotych) 
 4. wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 3.972,55 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i 55/100)
 5. fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
 6. fundacja nie posiada żadnych kwot ulokowanych na rachunkach bankowych 
 7. fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
 8. fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomościach
 9. fundacja nie nabyła żadnych innych środków trwałych 
 10. fundacja nie posiada aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

8. Dane o działalności zleconej

W roku 2016 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

9. Zobowiązania podatkowe

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT8.
W 2016 roku w fundacji nie została przeprowadzona kontrola.